Tokyo Wa Yoru No 7 Ji’

Manga Creator, Kana Hoshino, Passes Away