Shinji Takamatsu

Teppen Anime Releases New Visual!