Ryoku No Hara Gakuen

Manga Creator, Kana Hoshino, Passes Away